Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. ‘Product’ (in meervoud: ‘Producten’): De fysieke en digitale producten aangeboden door Spy-Fy
 3. ‘Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): Services aangeboden door Spy-Fy.
 4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten of Diensten door Verkoper.
 5. ‘Bedrijf’: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. ‘Verkoper’: Spy-Fy v.o.f.
  gevestigd te:
  Fenikshof 33
  6541RW Nijmegen
  Nederland
 7. ‘Koper’: de particulier die of het Bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Verkoper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Verkoper en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper en op elk Product dat of elke Dienst die door Verkoper wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen via een van de daarvoor bestemde kanalen. Dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend, de website, telefonish, e-mail.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Verkoper daaraan niet gebonden.
 3. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product of Dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 4 – Levering & uitvoering

 1. Verkoper levert Producten en voert Diensten uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Verkoper voert werkzaamheden uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 3. Verkoper heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Verkoper aan te wijzen derde.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling door Koper van de aan Verkoper verschuldigde bedragen dient, zonder dat Koper recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Verkoper.
 2. Als Koper niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Koper niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Koper gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Verkoper gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 1. Het leveren van Producten of Diensten door Verkoper houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Verkoper rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Verkoper.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Verkoper bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Verkoper leidt tot aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Verkoper in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Verkoper wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Koper en derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Verkoper daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Koper lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

Artikel 8 – Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
Scroll naar top